Print this page


Super Monkey Ball Adventure
PlayStation 2
 
There are 38 codes for this game.
NOTE: These codes require Action Replay MAX.

(M)
WUK9-FKUC-FBU13
KZTB-YBMB-MX3CH

99 Bananas
7MM3-KM65-MEU87
W0WJ-2DNB-EA10H
1V89-5F7V-XFAH4

Infinite Monkeys-Challenge
2GE4-UHF4-386MW
RUFK-V172-ANEP3

Infinite Credits-Challenge
B16V-G5Z9-FW5MD
7G87-MPXR-23WUM

Unlockables
EYAP-18VP-6M3TQ

Characters
XM7K-K48R-NMHA0
JB9E-91K0-74840

All Characters
WDUQ-R6E8-2D17P
V71V-9RPD-AJERN
MK7K-6P7E-VT7H3

AiAi Future
8RQ1-JWZY-TW2CN
4NBD-71AD-83PQZ

AbeAbe
BA9Z-WNJQ-6CMVQ
0M2K-AJ77-56DM7

Ale'Wat
APR3-R0BW-85RZG
QUUX-3PX9-A9X8J

Si'Mian
KNKN-QG14-K5P6N
JYGW-85NH-0JXRF

Ch'Chi
EACP-HMH6-6G65U
2H8F-F1B8-KWTT7

Dee-Dee
93PQ-XRZD-JAHVN
WCUE-Z4T9-4X680

JenJen
RHQG-YXZ7-NZJF4
TPUH-182F-8QCZR

Jeck-Jeck
AA96-M9GG-XUJ5Z
8XF0-0Z8B-68MQN

Ma D'Kee
ZX5W-JGPW-EDK6H
2W0G-ZEZ8-M6WRF

Mee'Nee
MKXK-UU62-MPD62
BG5U-93DM-F7CF7

MerMer
5EBQ-CZJU-TC9GC
299Z-75KP-7FRD8

PaiPai
MH82-YR1P-25GQC
6GVD-U5Z3-Y5HZ4

PaPa
FTMP-ZA1Y-BZ535
TXZR-NJKU-E7MG5

Po D'Pow
QK45-GTDM-X5AMN
FWE6-V3HU-02ZX7

SiSi
1JRR-5KR9-E5BCA
W88G-QV5T-QBEJ4

SumSum
08Z2-497W-4949A
Z861-B8C2-NG1FU

TokTok
8H8J-PG5M-5EQVU
168Q-10UK-HQKEZ

Game Levels
035R-WEHX-0ZTVV
JB9E-91K0-74840

All Levels
MAGJ-27WV-9DV51
MX9H-6WVH-EUA73
R9GF-1GVT-4RBQM

Bounce 2
GQ5A-XUED-EC50U
4DJ6-RX52-PXEFT

Bounce 3
06N4-DGDQ-4YX7T
W3UP-EN9C-Z2URC

Bounce 4
7TFV-DEA5-GN33F
FT1Q-VX63-NN6KK

Race 2
R1B1-FDAB-WG4F5
8VZH-G2KH-1ZXVP

Race 3
6BE6-HE17-JVXP0
ZUH1-9FGB-P8ENE

Race 4
N24R-E2CP-9EVNF
AF0W-525Y-7JEN1

Fight Sky Ring
AE4V-BDQ9-N73D4
GM82-5BCA-VPK1K

Fight Fat Cat Ring
GNEM-XY5H-KZU0A
G45C-GPZY-RVUP1

Fight Rooftop Ring
VC1B-PXW0-6NUZN
HDTQ-61JK-4GRZK

Target 2
6KZY-XQA9-7V0QP
9RMD-RHA5-99G9C

Target 3
ZHV7-5E3B-NUXN1
3VAT-63QA-8CQ8P

Target 4
2BC1-HZP3-5GKPA
10FN-2BGJ-YN26K

 

Copyright © 2001 - 2016 CHEAT HAPPENS, All Rights Reserved