Skies of Arcadia: Legends Cheats, Codes for Gamecube
Cheat Happens Game Cheats and Wallpapers
Cheat Happens Game Cheats and Wallpapers
 
Cheat Happens Game Cheats and Wallpapers
 
     TRAINERS       REQUESTS       GAME REVIEWS       GAME WALLPAPERS       BOARDS
-OR-
  SAVE 25% ON OUR LIFETIME MEMBERSHIP WITH PROMO CODE "CHLIFESAVE25" - ENDS SOON!  
 
GAMECUBE CHEAT INDEX:  HOME  |  #  |  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S  |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z
 

 SKIES OF ARCADIA: LEGENDS CHEATS

GAMECUBE  
TRAINERS (0) FAQS & WALKTHROUGHS (1) SAVEGAMES (0) WALLPAPERS (0)
ACHIEVEMENTS (0) CHEAT CODES & HINTS (2) MISCELLANEOUS (0) MESSAGE BOARD
 
 
 

Welcome to our Skies of Arcadia: Legends cheats page. Here you'll find Skies of Arcadia: Legends trainers, cheat codes, wallpapers, savegames, walkthroughs, and achievements. If you want to up your game it is important that you get the right resources. Go ahead and look into the Skies of Arcadia: Legends Gamecube Cheats and other hints that are posted.

 
     
 
  FAQS, GUIDES & WALKTHROUGHS back to top  
 
 

1. SKIES OF ARCADIA: LEGENDS BOUNTY FAQ

 
  Download Skies of Arcadia: Legends - Bounty FAQ (click here to download)     View Skies of Arcadia: Legends - Bounty FAQ  (23k)
   
Features: Bounty FAQ v2.03.
Updated: Oct 22, 2004 Author: PeTeRL90     more
Rating: Rate this:
Downloads: 2490
 
 
 
  CHEATS, CHEAT CODES & HINTS back to top  
 
   
 

1. SKIES OF ARCADIA: LEGENDS ACTION REPLAY CODES, EU


There are 94 codes for this game.

(m)
3KFN-YX61-H73ZW
E1VN-KKQ6-GBP2T

Infinite gold
M352-2RH3-MYGRP
NJ2D-GCZA-V1TDY

No random battles
YB9V-MZDE-YC1XG
2Z4V-1FUV-Z02JZ

All journal entries
1G2B-5KJR-0P04D
C21W-FN5W-4QYHC
PCGQ-PNDQ-XNRHV
YRAH-1TYP-1YV8P
B1D1-8M3G-29G7N
2U47-GRMC-QY4KD
UB5H-06NM-UUACD

All discoveries
DHYE-X0BD-ZEBTF
1AA2-H3KA-5Z12V

Max party spirit
FBUH-HT87-52WP5
WW3B-NJ33-CTTP1

Infinite Moonberries
XHAT-8KY0-6BU4A
M6TN-AHDP-696J5

Max Party Spirit/Start Battle With 99 Spirit
U3ZD-6KKY-6QE41
WW3B-NJ33-CTTP1
XUY7-M6WH-QXWXF
EZZ7-QHDW-Q583E

Infinite cams
QMEK-VCBQ-TVQFR
3656-BRJA-60GNU

Vyse codes:

Max health
ETKT-3G30-7ZG1N
GAG1-0M26-45RAT
JPGY-X7Y0-CZBUF

Max MP
EJ82-VR52-7T4X1
14VX-61Y7-VVA4U
8YN2-60D0-FR7C7

Max experience
6GR7-D2MZ-FM1E8
00D6-6RJB-CBK27

Quick level up
QXAF-9Z9A-2M1HE
R2VB-63JJ-K8ZK5

Max level
VE75-A5TE-KCPEK
84BU-91EP-BD9PM

Max spirit
ZPRZ-XV00-KA3GT
HQNH-EV59-BBA6R

Max MAXSp
HM43-RDPT-U3XQB
ZUW6-6AP1-YZ5U1

Max power
538D-C27V-R4HE6
XZ76-4EU8-5BYW9

Max will
9QH0-ZVF9-ZBUW4
X8XN-NV62-PDJT7

Max vigor
RY7V-BE16-C4Y5D
T07B-UATD-30EM2

Max agile
8EU3-U642-PXF7X
28UA-W8D9-ZZ4ME

Max quick
BVXQ-13GK-UZJ69
HDJN-WX72-JYU6C

All spells & S. moves
BK39-7V8W-JBWJW
TJ12-AX9A-BVF24
6AZJ-RWFU-JK7KX

Vyse, King Of Rogues Status
A1T2-RP24-QGHT0
CKM6-3UBX-48MQE

Aika codes:

Max health
0Z03-ZG58-4PD79
YPRB-HJ0N-M6RVU
1K8R-T1DX-7WTAN

Max MP
A8TU-1QPW-JG3GR
62NQ-DRFA-99CNX
HXU0-XZVV-YU6NY

Max experience
9WG4-9616-MQZC1
2FFW-956D-71JNC

Quick level up
713E-4Q9T-AGUH7
UPFT-JQ6J-2U2GW

Max level
NKCH-5C33-NHTB4
Y0QB-WB1T-ACJ9E

Max spirit
QFF2-BZ85-CTYKA
JGW4-0Z9F-GBG3D

Max MAXSp
4Y4W-TFQ9-AHCND
W1RB-BCWR-RD7HZ

Max power
2QX4-CTYR-RFG11
E5GM-A40M-4540P

Max will
59VY-P565-MX5DH
2BK5-VKUK-8WPN6

Max vigor
5YU9-8H6Q-22ENQ
02TR-WQ2G-DZAXE

Max agile
AZ66-QNNW-CQ6VH
F7Q6-ABQD-8GAFD

Max quick
MRGM-QZFC-P7WZR
33K3-FJZP-BD0BF

All spells & S. moves
UZ1E-CRYQ-67T4E
UF2Z-UK4V-N7E2Q
RBW3-Q2Q1-YH9T4

Fina codes:

Max health
Z4K7-XUBD-1AGG3
564T-HGR5-C7PPM
3UH4-3XMN-JK8AD

Max MP
8JHM-R834-FXRW9
PC90-1AG3-BHE1X
KWF4-N37V-K0QU4

Max experience
E1EF-F1J3-HNKV3
TDA4-PY91-Y0BZD

Quick level up
PVMM-3ZT4-Y5J7K
X62K-75BT-81QCG

Max level
4NWJ-85JR-W1QXJ
MEBW-ZKU8-35QNV

Max spirit
QQHD-8M7A-XU1PM
FGXK-88PV-MWF88

Max MAXSp
4WCN-1DVN-UWJWN
YG2A-AC9K-1KEKN

Max power
3BMU-B175-WG87D
THXF-16RC-4Z5MH

Max will
UPXW-H9ED-YJ0BC
RQYY-PMZQ-3KKZG

Max vigor
2AN8-0R24-ZE3VZ
Y02C-YRPV-CAHVA

Max agile
BMHC-W2JU-6KZXF
5TD5-76N8-JNX4P

Max quick
AC79-FCZR-BRK8D
X9BF-0BFJ-TMRFT

All spells & S. moves
92Z2-WPZ6-E3BT8
1BR8-1K6D-U818Y
GP43-F7JV-JKQ0N

Drachma codes:

Max health
T1AH-PM0K-6NW0V
UW53-7A9N-V4WV5
FFRN-KDYV-758R1

Max MP
7BZ5-N1BV-Q1QMG
DZKG-4YT3-M9TDM
MMH5-HEJ3-UDK7U

Max experience
KU8M-4MZJ-CRD3Q
D1C4-0VT0-UXNE2

Quick level up
98HN-YAKC-BN9KA
0MQC-TZBP-BDRQM

Max level
Y59D-CG5B-YNUY8
UD0X-3NK2-4QWRD

Max spirit
46C5-3FBY-QVUAD
HUCE-F8XG-J4T0M

Max MAXSp
3T7X-M39V-3EMD5
9BQV-V06H-WAZ02

Max power
2C0V-C0M1-N8JH3
8TWK-Z7TG-9R23P

Max will
64FH-JU5J-0TXZH
6YZ4-8UBC-W8C8C

Max vigor
89N7-5T6J-U3CX8
TXFH-4X54-AK7DH

Max agile
52QU-E65V-U0T2X
KBQ8-QWR3-6WKMF

Max quick
J9HU-10P4-191K7
6K5F-WEY6-13Y9X

All spells & S. moves
Z1R1-XKPZ-CR0H6
U9M8-R3GE-WBUGM
EYHM-VD81-43YZ5

Enrique codes:

Max health
7EHX-H40Y-AD4RT
XMAM-V32P-8XX51
YA0F-CJVE-TYYT1

Max MP
BMZZ-UEPF-T1G49
5A0D-MJNC-C4QKQ
RD72-A9U9-EBAQV

Max experience
W9F4-NAJG-7ZAXJ
UQ2N-29XV-YE48G

Quick level up
EP7M-RENY-CNGBV
J9C0-7EFB-MWJRQ

Max level
FYHT-B7AP-DA0JU
K5ME-1NV5-C60K1

Max spirit
ZW40-K2PK-QMHE0
RXPP-P71Q-5485B

Max MAXSp
X2XK-A7U6-8HP1N
7621-A3U1-MMZ56

Max power
6DHE-W37J-D8YUE
6PX2-W88J-56288

Max will
DPN7-3GC6-WRBN9
HWWE-NWGN-PNAAU

Max vigor
J7BM-QH36-KVM91
7U33-K8AJ-19PU4

Max agile
DJTK-2KEM-3YZ0Z
6UQX-3MK3-WZEZR

Max quick
FNRZ-UNRB-14RYN
Z35W-5M1A-CNCB1

All spells & S. moves
RVQV-TVJ3-7H92T
7HBH-VBKR-EZPUF

Gilder codes:

Max health
5UAK-446U-82B3Y
W2NK-DCMZ-VV1YE
69MW-2BZA-TPNE9

Max MP
5PC2-HZ0M-G1KN4
RVWT-21BU-FC0ND
1HBC-U8N1-YKA43

Max experience
935Z-DU9C-F7644
1UKJ-42NZ-C0ZC9

Quick level up
QM8K-07X0-4UWVA
KDP2-ZHT9-APD44

Max level
KD1P-271M-7XTMU
Q0PZ-0NCA-FX0WV

Max spirit
1CD9-KE0K-9PRAC
BU82-3X69-CTTE8

Max MAXSp
BYN4-VE6N-0VRV4
CCN4-7XZ6-7JJC8

Max power
TU94-YPXR-4WR17
TBU9-G1FP-FK2YQ

Max will
9Z84-PCPD-M9437
YYEF-H6AK-1WK9B

Max vigor
U112-ZVA1-DV2RQ
J0PM-2VEW-CP69G

Max agile
ZTG4-6N5B-Z9M5N
EGYQ-J6B4-V5G2V

Max quick
APK7-G2EF-47EX7
MH1H-W87W-JVK5F

All spells & S. moves
JNGW-ECKX-7E3MU
XNR3-FTMC-ZKJ7N


 
     
     Print these cheats      Submit cheats      Report as bad Updated: Jan 11, 2004   
 
   

2. SKIES OF ARCADIA: LEGENDS ACTION REPLAY CODES, US


There are 131 codes for this game.

(m)
 1 ZUXE-F7VV-NNUBR
 2 RDXM-ZC3A-67BBE

Infinite Gold
 1 HB45-WGW7-QM6NG
 2 Z0F5-YQ5V-1W7GN

No Random Battles
 1 NZWZ-EGFX-GG8HU
 2 27R6-1TWE-V1M4M

All Journal Entries
 1 DU95-7EFZ-KHM4P
 2 FQ2T-376J-R5C13
 3 45KA-RUYG-3GC0W
 4 GRM3-FAQZ-WVM79
 5 8EE7-9TKY-6KDH0
 6 Q0F9-AZJJ-4Y2QG
 7 N2UQ-JPG1-C5EN9

All Discoveries
 1 1R28-EV4H-AH4NW
 2 MMXX-E36T-V3AGW

Max Party Spirit
 1 59R5-C6HN-JTMVM
 2 RRB7-NY2W-A7D3D

Game Time Is 0:00
 1 AJXA-DGK2-H5QCA
 2 NU87-0UG7-KF5HH

Game Time Is 99:59
 1 UCQB-UU31-75YDD
 2 EQUZ-QCJ7-UWX4Z

Infinite Moonberries
 1 HCQF-P041-EJ72H
 2 RKD9-W524-UCFE8

Infinite Cams
 1 0P15-74VD-ZQ2WQ
 2 QJCU-B2AM-A5GRF

VYSE CODES:

Max Health
 1 P9KT-UAAC-M98WJ
 2 6EJH-XA81-0XPGT
 3 KKFV-013E-DWF11

Max MP
 1 DXAM-MM3C-FFMNY
 2 ZQM6-MKXD-F32AH
 3 3VQH-35RA-2CRAZ

Max Experience
 1 EF2H-5FB2-99PUJ
 2 JD8B-V2KA-M0HWX

Quick Level Up
 1 C3VP-R4XB-T2W0X
 2 ZU72-W1TF-HTCEZ

Max Level
 1 C1J8-BD1D-UVRBF
 2 T1EW-JPKC-F2BB1

Max Spirit
 1 F7UF-9RC0-CZRDJ
 2 U0YN-E3GE-WDENT

Max MAXSpirit
 1 106T-NA59-U2EA5
 2 WC5E-5PQV-F558F

Max Power
 1 J31Y-G4WU-TY2KJ
 2 A0F2-616M-7V1VJ

Max Will
 1 2CQN-TA99-TZ7MM
 2 GK7A-CG0Z-FF08H

Max Vigor
 1 GAW6-DVG9-MWDKD
 2 3AZE-AM5C-RCTCE

Max Agile
 1 H1PM-80E5-1266R
 2 7DAR-M52J-96QXN

Max Quick
 1 QA35-P9T7-318AK
 2 BX1V-DBGE-C7BNE

All Spells & S. Moves
 1 69EW-DCMU-WQX7Y
 2 1E6V-Q0CF-EB1CP
 3 Z34U-RUAE-NRVKP

Max Rank Green Moonstone
 1 B5PJ-WDUT-B6P5M
 2 HZZ8-0BG8-VKZ99
 3 YXQA-VW3V-49JGN

Max Rank Red Moonstone
 1 VN9B-RG7C-696TP
 2 860N-7JCH-4A8MT
 3 PAQQ-PDYT-1J8VH

Max Rank Purple Moonstone
 1 RXRR-UV1G-RADRC
 2 36Q3-X8ZA-EAVY7
 3 QNBV-ZZJT-C4AG1

Max Rank Blue Moonstone
 1 1TFK-VHX2-E63BY
 2 VKGZ-NHTC-T929T
 3 42BF-YB7M-G6B9G

Max Rank Yellow Moonstone
 1 FP0K-A9NB-NGTTA
 2 BCJG-34TZ-4BFCB
 3 76AP-8EP4-XJABD

Max Rank Silver Moonstone
 1 04CV-2K0C-VZDG5
 2 FXMH-2GM9-5U8RA
 3 31EB-HMRV-6P9UU

Vyse, King Of Rogues Status
 1 Z68R-3ZB1-T6F41
 2 BCFG-8ZT8-9ADMD

AIKA CODES:

Max Health
 1 89FY-WDY6-BYNK6
 2 3ZRW-1YN0-R2DV9
 3 W62H-VCQY-1U88Y

Max MP
 1 J6U3-Z7MT-8E62Z
 2 WCXH-RPGR-XUNVP
 3 EFEY-P6W9-K13R6

Max Experience
 1 Y41D-UQY9-9UQ7Q
 2 9KAM-N27J-KF03G

Quick Level Up
 1 RT73-28DM-82TE1
 2 85DX-F5MC-4KRV3

Max Level
 1 J4MZ-587V-EA3WQ
 2 8MZJ-W238-7XQN8

Max Spirit
 1 DYBZ-BR3C-UYNE1
 2 ZDTZ-CH87-TFN5F

Max MAXSpirit
 1 X99H-UMWD-U1WBP
 2 172W-3WAH-M77TA

Max Power
 1 AYVX-KP6Z-JVK77
 2 HF9X-Q3UJ-Z4XMD

Max Will
 1 HURF-UH2G-49GZW
 2 B6UF-PQ1F-NQWDK

Max Vigor
 1 9WQV-6RJX-QWUQG
 2 B62Y-315A-MT0V3

Max Agile
 1 R922-29F9-UXERE
 2 G0EM-0XT8-A6PN0

Max Quick
 1 REJH-PYPE-563BU
 2 2MY7-YEPJ-HHV2D

All Spells & S. Moves
 1 7601-E5TW-GE3XG
 2 89NY-E1K8-B0T8N
 3 4TYK-A8VN-0YMPC

Max Rank Green Moonstone
 1 X326-RCD7-W717P
 2 6EU9-X2GJ-9KP7Z
 3 64AV-BPMT-X6ZZ0

Max Rank Red Moonstone
 1 J6KM-BUYU-CDRKR
 2 4ZA6-NYWD-W2GJR
 3 VJCM-HYEB-XADRW

Max Rank Purple Moonstone
 1 69TG-TGTV-J5NHF
 2 5C4D-CQ8E-TTWGJ
 3 B5YN-2MK4-05PTP

Max Rank Blue Moonstone
 1 XQCB-2DKA-UE713
 2 U2D6-9KKN-7UTF1
 3 X0CE-4C1N-0NNC9

Max Rank Yellow Moonstone
 1 44YW-N6ZR-5ACTM
 2 HKCA-RA64-1KC4G
 3 BD98-0YFT-W6RFT

Max Rank Silver Moonstone
 1 Z917-JYEZ-WQVE7
 2 P2J0-C33B-MQHR8
 3 VGNN-2EMA-HPBVP

FINA CODES:

Max Health
 1 QV0C-243P-UZNCV
 2 3X62-D3T8-4F7HX
 3 XTE7-DWEM-D0KF5

Max MP
 1 Y09D-KETF-F47CJ
 2 N1UR-ZYUA-XAER9
 3 ZNZK-TDP1-XJRZB

Max Experience
 1 ENMJ-5ZCN-EJV2M
 2 A9HU-CN5V-JT0VG

Quick Level Up
 1 XJ2Q-B6WT-DC1EK
 2 NM6D-MTVR-ZQPW0

Max Level
 1 GT9R-6J18-E6KNB
 2 X1TP-T72U-5BV3R

Max Spirit
 1 DFU4-NEKY-YN4WG
 2 QGC6-QVKP-GTE65

Max MAXSpirit
 1 Z5GW-F4VR-GNNB0
 2 P39V-1MYA-03754

Max Power
 1 58B0-F23R-T2HRP
 2 NNU8-N0Z4-9J4M5

Max Will
 1 ZPZ0-YKUE-1MZH0
 2 1VVM-VACY-BAGFK

Max Vigor
 1 M28J-BDHV-AECQZ
 2 UP0U-CKBF-NM2CE

Max Agile
 1 8E6Y-D5B5-X8PY9
 2 6V1U-5Z20-P7XTZ

Max Quick
 1 T432-EDYR-7D15Y
 2 9E8M-UYCC-XJCHW

All Spells & S. Moves
 1 0FKP-GZ34-0FKZ2
 2 VCR0-UQFK-CEN6X
 3 ZMQB-7JUQ-MMP1F

Max Rank Green Moonstone
 1 XWAW-08KT-UYHGK
 2 MBW5-F1RK-6R3DU
 3 6CB3-WF32-MED2F

Max Rank Red Moonstone
 1 2GNT-HYFW-8AQWD
 2 13X8-1UQB-Y79NN
 3 MA2T-9DY8-UJMHT

Max Rank Purple Moonstone
 1 1X8Q-BJMN-P6K1P
 2 4G65-03J8-M8X4U
 3 KJJX-2A7J-YN6N7

Max Rank Blue Moonstone
 1 23VK-T6WM-E0HT3
 2 HAMC-J32V-4G230
 3 3GC0-MJCP-ZMRTV

Max Rank Yellow Moonstone
 1 8WUP-HR8P-RUPVY
 2 NPG4-9VYA-BWCB4
 3 HN64-2057-5BBTZ

Max Rank Silver Moonstone
 1 47CX-8HAD-HXMUE
 2 6PVY-3F6R-H8QHV
 3 JTK1-3TUR-ZUUZ8

DRACHMA CODES:

Max Health
 1 VJ5M-FZF3-058JF
 2 6UD2-2ZXE-139HT
 3 XWYM-QU7H-WDE84

Max MP
 1 EPK6-5QVD-RQ0KZ
 2 59XQ-UQRY-H8B0P
 3 VWRQ-VJZ9-6U56W

Max Experience
 1 1B28-6Y66-3R8QB
 2 EJ0Q-RBVU-W1QYE

Quick Level Up
 1 AY5K-KXQH-BHPCA
 2 6PA0-3JJB-A8ED7

Max Level
 1 B08R-CG66-NKG2K
 2 YKC8-RXBD-TFUK8

Max Spirit
 1 RGYR-CF6Z-YQUG9
 2 80XH-RPV2-1C2T0

Max MAXSpirit
 1 P0FP-8XU2-WK7V3
 2 K179-C1YH-4Q3ZA

Max Power
 1 2YN3-G20H-E6MQT
 2 K6NZ-4AM7-3JAKC

Max Will
 1 HTYW-71E2-E79C6
 2 R0UE-EYC1-DJG8W

Max Vigor
 1 9N88-31ZW-PD1BM
 2 FNAE-QEFZ-HYFUG

Max Agile
 1 M194-5GKA-8TAEG
 2 APQ1-AUJ5-YPD7R

Max Quick
 1 HEQE-KAHH-CP5JC
 2 VW7Q-K23R-N631Y

All Spells & S. Moves
 1 977K-FJ0Y-YCZDZ
 2 D0KE-X79E-766DB
 3 66Q2-U1K3-G4UMK

Max Rank Green Moonstone
 1 RPGP-4U1V-GX1UB
 2 BF69-NKQT-YRVPW
 3 V8Z1-AB58-ADB1V

Max Rank Red Moonstone
 1 2CP4-A5PN-2X88A
 2 PTGT-JKRY-XXZJC
 3 H5K3-DFEX-X3FAB

Max Rank Purple Moonstone
 1 A325-CZAD-5G4R4
 2 2ACV-TBHA-71NB2
 3 NQYU-EEGX-9YJNY

Max Rank Blue Moonstone
 1 V7FB-A3ZW-XQ0Q6
 2 46XB-ZEDJ-CVFGV
 3 M4XJ-7E6H-CCZRF

Max Rank Yellow Moonstone
 1 R2B2-VKQT-HCER5
 2 XAG6-R977-AT42Q
 3 Q2T1-8XY7-BH1AB

Max Rank Silver Moonstone
 1 4QP0-F10H-M0GPG
 2 TG2J-VH2N-ENJVT
 3 DTNV-GGQ3-JBQFH

ENRIQUE CODES:

Max Health
 1 KZ9T-QGV6-0DR0P
 2 GHG9-3QVJ-ZPXQ5
 3 HPGH-M2H5-YX8J0

Max MP
 1 PZXG-D1YT-VVD7A
 2 CFZC-G759-T9ZVZ
 3 M4KV-8KZU-33DZH

Max Experience
 1 7KZH-V24M-V14T5
 2 M8EJ-GNDV-X3MZ6

Quick Level Up
 1 HNYK-E5DT-G7QXZ
 2 B2HZ-XY4R-MWC19

Max Level
 1 6H6D-7U0H-WBRF4
 2 43VD-R3YN-D306Q

Max Spirit
 1 HQBP-ZRYK-MUFG0
 2 GP77-C2M8-TVW9Y

Max MAXSpirit
 1 8DYC-CX5Q-YKXH4
 2 AQ5V-2Q51-V9960

Max Power
 1 7988-M82M-4T5Z9
 2 01BU-KTRK-5RBQB

Max Will
 1 PNHG-2QJ7-XT2Z6
 2 ZDTR-N5AY-JQ3JC

Max Vigor
 1 98JX-6BCP-1VBW5
 2 6QRA-62TQ-3KNPE

Max Agile
 1 GW4T-PM1Z-3CFR8
 2 DDEF-RE7Z-643R1

Max Quick
 1 4C6C-PHAZ-2WRCP
 2 ECFC-NM3G-8KN6Q

Tons Of Spells
 1 C4CD-J359-8854B
 2 7A1P-JA99-DG1XF

Max Rank Green Moonstone
 1 ZP7M-1FA0-A7GFJ
 2 1PRQ-3VMM-AQRFA
 3 BRM2-9BEP-WFQFC

Max Rank Red Moonstone
 1 KG5U-QVXY-ZA5GB
 2 VRBP-X9G3-44B56
 3 J9FH-9HUH-GJXHC

Max Rank Purple Moonstone
 1 P841-FZZ9-5ZR9N
 2 J9Z7-X5Q4-E7DDZ
 3 WU3X-33D9-KA13D

Max Rank Blue Moonstone
 1 FBH0-CR3Z-RDTUD
 2 YFW0-Q8BQ-099PF
 3 VX3W-CN2U-32W9Q

Max Rank Yellow Moonstone
 1 Q8Q4-3N16-4XAT5
 2 GF95-HARR-HTMN8
 3 FNE8-65CZ-5V7NX

Max Rank Silver Moonstone
 1 CVKZ-FMY6-QUF6D
 2 D9FV-KXQZ-GGHWJ
 3 B6NQ-HCEF-WZ3CW

GILDER CODES:

Max Health
 1 WVRR-74QJ-TNPYY
 2 5CWV-T97D-ZG5P2
 3 4AG0-B1W8-EJUPW

Max MP
 1 G1D2-4DUY-6CYV2
 2 PYYE-0618-HUT6M
 3 3J25-NQ6G-B4B7P

Max Experience
 1 0QJF-3Q29-DGCVU
 2 J8M6-2GFJ-0T3ND

Quick Level Up
 1 C171-FFHC-55ECA
 2 CHNA-84JB-ZZV4U

Max Level
 1 59MG-KDUQ-Y0F5J
 2 N5XT-WNJX-A8TGT

Max Spirit
 1 1QVQ-03PF-MP37Y
 2 ARY7-XVYV-WGEDN

Max MAXSpirit
 1 EH4Z-J9DU-JCYUA
 2 C4P8-6XFH-WQ0V3

Max Power
 1 NHME-6CHP-5XVY2
 2 4D4V-CERK-1DCXK

Max Will
 1 VAAX-RKX7-HJH05
 2 JQEB-CN92-KAFT3

Max Vigor
 1 N2QZ-FPMF-3EU59
 2 0UFZ-NMHE-225TP

Max Agile
 1 Y4PC-ABT0-DHQJN
 2 8TTV-Q3QE-2N2PC

Max Quick
 1 3R83-87GZ-UR4RD
 2 62PK-A39G-UNH4U

Tons Of Spells
 1 JPDP-0GUH-06MYW
 2 82B2-1AU4-VVNXC

Max Rank Green Moonstone
 1 3HF5-J842-P9G2A
 2 GB0E-JQ8Z-MZRNW
 3 WVQM-GQV9-DUP29

Max Rank Red Moonstone
 1 BCBX-0X3B-D0U9P
 2 VR1D-2MZ5-Y4NJX
 3 81CC-TERJ-KY90N

Max Rank Purple Moonstone
 1 TNP5-9ZXM-6ZW8N
 2 KZ7Q-CBRP-UY2A1
 3 22BG-UEP3-6QZWB

Max Rank Blue Moonstone
 1 VQRE-HK1E-P3UH0
 2 PFDG-ARNH-BB6VY
 3 MNRA-F9KY-GCF2V

Max Rank Yellow Moonstone
 1 7M8F-RJCJ-ZXNTG
 2 01C6-CPTU-6D1JA
 3 3ACJ-7WBV-NF5P2

Max Rank Silver Moonstone
 1 4E8D-EJYD-BKGHZ
 2 161D-V238-AM313
 3 M6RC-QARJ-B6417


 
     
     Print these cheats      Submit cheats      Report as bad Updated: Feb 26, 2003   
 
 
  WALLPAPERS back to top  
 
 
  We currently don't have any Skies of Arcadia: Legends Wallpapers for Gamecube. Check back at a later date for more wallpapers to be added.
 
 
 
 
  FROM OUR SKIES OF ARCADIA: LEGENDS MESSAGE BOARD  
 Topic Created by Date
  qwestions babygirlsara 4/3/2007 8:38:33 PM
  Go to Message Board     Post a New Message  
 
     
   
     
 
 FEATURED CONTENT  
 
   
    User-Submitted Review  
     
    There are no user-submitted reviews for this game.
Be the first to post one now!
 
       
 
Cheat Happens Fans:
Google+
 
Cheat Happens Premium  
 
     Access trainers and exclusive content
     Get updated trainers and cheats daily
     Get notified when new cheats are added
     Request which games get new trainers
     Priority support with any problem
 
GET YOUR PREMIUM MEMBERSHIP
 
   LATEST MEMBER EXCLUSIVES  
 
 ANNO 2205 Trainer +7
 Assassin's Creed: Syndicate Trainer +8
 ARK: Survival Evolved Trainer +51
 Call of Duty: Black Ops 3 Trainer +5
 Fallout 4 Trainer +24
 Might & Magic Heroes VII Trainer +16
 Rainbow Six: Siege Trainer +6
 Rebel Galaxy Trainer +8
 Star Wars: Battlefront Trainer +10
 Warhammer: End Times Vermintide Trainer +4
 
  + more   
   FREE TRAINER SERIES    
 
 Pro Gamer Manager Trainer
 Captain Forever Remix Trainer
 Card City Nights Trainer
 CRYPTARK Trainer
 ICY Trainer
 Mega Coin Squad Trainer
 Memory of Eldurim, The Trainer
 Sentinels of the Multiverse Trainer
 Clicker Heroes Trainer
 CRYPTARK Trainer
 
     
  2311 users online.
2145 guests / 166 members.
 
 
   
 
Trainer Troubleshooting Guide        Cheat Terms and Tutorials        Anti-Virus Notifications        Site Help / FAQ        Submit Cheats        About Us and Contact Information
      Copyright © 2001 - 2015  webworks, LLC  All Rights Reserved    -   DISCLAIMER    -   PRIVACY POLICY    -   TERMS OF SERVICE